Aangepast lesprogramma

Door gebrek aan energie of regelmatig schoolverzuim lukt het langdurig zieke leerlingen soms niet om alle schoolvakken bij te houden. Dan zijn aanpassingen van het lesprogramma noodzakelijk. De leerling volgt dan minder vakken, bestudeert per vak alleen de lesstof die absoluut noodzakelijk is of krijgt vrijstellingen voor toetsen en werkstukken.

Maak in overleg met leerling en ouders een duidelijke en realistische planning. De leerling moet grotendeels zelfstandig met de planning kunnen werken, eventueel geholpen door externe begeleiders. Kies voor een individueel tempo als het voor de leerling niet haalbaar is om het tempo van de klas bij te houden.

Contact

Onderhoud regelmatig contact om de vorderingen van de leerling in de gaten te houden. Evalueer van tijd tot tijd of het aangepaste programma nog noodzakelijk of toereikend is. Voor de ontwikkeling van elke leerling is het van belang dat er eisen aan hem gesteld worden. Spreek de zieke leerling binnen het aangepaste lesprogramma ook aan op afspraken en resultaten, als dat nodig is.

Primair onderwijs

Mogelijke aanpassingen zijn:

  • De lesstof wordt ingedikt, waardoor de leerling alleen de belangrijkste onderdelen bestudeert of maakt.
  • De leerling volgt alleen de hoofdvakken zoals rekenen, taal en spelling.
  • Het aantal toetsen uit het leerlingvolgsysteem wordt beperkt. Het moment van afname wordt aangepast aan de leerling.
  • De leerling krijgt versoepelde condities bij de afname van de centrale eindtoets in groep 8. Binnen de mogelijkheden liggen een extra rustige werkplek, een korte onderbreking of enige verruiming van de toetstijd. Als de school een leerling verder dan dit tegemoet wil komen, dan moet dat met medeweten van het College voor Toetsen en Examens (CvTE).

Voortgezet onderwijs

Heeft u vragen over de aanpassingen die mogelijk zijn bij het afleggen van examens, raadplaag dan de pagina Ziek in het examenjaar.

Ruim een kwart van kinderen en jongeren is chronisch ziek

Het Verwey Jonker Instituut heeft de cijfers jongstleden aan minister Van Engelshoven overhandigd. Tot nu toe werden de aantallen onderschat, maar met de nieuwe cijfers laten deskundigen zien dat een groot aantal kinderen en jongeren kampt met een chronische aandoening. Dit is niet altijd zichtbaar voor de buitenwereld, maar heeft in veel gevallen veel invloed op het onderwijsproces. Dit is van wezenlijk belang voor hun toekomstperspectief. Deskundige consulenten OZL bieden hulp aan scholen en leraren. Leerlingen kampen niet alleen met praktische gevolgen van een aandoening, maar ook de sociale gevolgen zijn groot. Een kind wil gewoon kind zijn, een jongere wil gewoon meedoen en het is voor hen vaak moeilijk hun ziekte bespreekbaar te maken. Professionele begeleiding is hierbij van belang. Consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL), die werkzaam zijn in het gehele land bij Onderwijsadviesbureaus en bij de Educatieve Voorzieningen van UMC’s, bieden ondersteuning. Met als doel dat leerlingen onderwijs kunnen blijven volgen en toekomstperspectief behouden.

Vooraankondiging mini symposium Verzuim: Wie maakt het verschil?!

Op woensdag 28 november organiseert OZL Midden- en Zuid-Brabant in samenwerking met GGD Brabant Zuid-Oost en Mytylschool Eindhoven het minisymposium Verzuim: Wie maakt het verschil?!.  Het symposium is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met Zorg, Onderwijs en...

De rol van de IB-er bij zieke leerlingen

Soms komt een (chronisch, lichamelijk) zieke leerling een periode niet op school of nauwelijks naar school. In dit artikel wordt besproken hoe de school er voor kan zorgen dat de leerling in verbinding blijft met school, het aanbod zo veel mogelijk kan blijven volgen...