Een zieke leerling in de klas, en dan?

Een leerling die acuut, ernstig of langdurig ziek wordt heeft extra onderwijszorg nodig. Dit gebeurt bij een op de zeven leerlingen in Nederland. Veel leraren krijgen dan ook te maken met een (ernstig of chronisch) zieke leerling in de klas.

Scholen kennen een zorgplicht voor leerlingen en zijn daarmee verantwoordelijk voor het onderwijs aan álle leerlingen. Ook voor het onderwijs aan leerlingen die vanwege een ziekte of chronische aandoening extra ondersteuning nodig hebben. Het organiseren van onderwijs aan zieke leerlingen vraagt specifieke expertise, inzet én tijd. Scholen beschikken hier in de meeste gevallen niet over. Door het inschakelen van een consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) kunnen zij toch de hulp bieden die nodig is. Samen met de school, leraar, ouders en andere betrokkenen kan een consulent OZL het onderwijs zo organiseren dat dit aansluit op de onderwijsbehoefte van de zieke leerling. Maatwerk staat hierbij centraal!

De consulenten OZL werken vanuit de verschillende regionale onderwijsadviesbureaus en de universitair medische centra. Samen met de scholen zorgen zij ervoor dat de leerlingen, afhankelijk van het ziektebeeld, het onderwijs krijgen dat bij ze past. Zo wordt de doorgaande leerlijn van de leerlingen zo min mogelijk onderbroken, blijven leerlingen betrokken bij hun klas en houden zij contact met hun docenten, klasgenoten en (school)vrienden.

Dienstverlening OZL en ondersteuning door consulent OZL

Consulenten OZL hebben kennis van een breed scala aan ziektebeelden waar leerlingen mee te maken kunnen krijgen; van zeldzame en weinig voorkomende ziekten zoals bepaalde vormen van kanker of taaislijmziekte tot veelvoorkomende chronische ziekten zoals diabetes of astma. De consulenten onderzoeken op welke manier de leerling toch onderwijs kan blijven volgen gedurende zijn ziekte en wat een verantwoorde belasting voor de leerling is. Door voortdurende professionalisering binnen het netwerk en korte lijnen met artsen en andere zorgverleners kunnen consulenten snel schakelen en weten zij welke invloed ziektes op het leerproces en het (psychosociaal) functioneren van een leerling kunnen hebben.

Daarnaast zijn de consulenten OZL goed bekend met de zorgstructuur binnen en buiten de school en kunnen zij school, ouders en leerlingen advies geven over passend onderwijs. In complexe situaties helpen zij in gezamenlijk overleg met de school en zorgpartners helderheid te krijgen over welke ondersteuning nodig is. Iedere situatie is uniek en maatwerk is daarom van belang.

Zo helpen zij bijvoorbeeld het contact tussen school, klas en leerling te onderhouden, denken zij mee over roosteraanpassingen en adviseren zij over eventuele aanpassingen in een vakkenpakket en bij het maken van examens. In sommige gevallen is het mogelijk dat zieke leerlingen op afstand lessen op school volgen, bijvoorbeeld door de inzet van het project KlasseContact.

Welke organisatie financiert de onderwijsondersteuning aan zieke leerlingen?

De ondersteuning door de consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) wordt grotendeels gefinancierd door het ministerie van OCW. Als een consulent OZL wordt ingezet, zijn hier voor scholen en ouders géén kosten aan verbonden.

Eindexamen in het Wilhelmina Kinderziekenhuis

Paniek bij Rens en zijn ouders toen Rens afgelopen april voor langere tijd opgenomen werd in het WKZ. Over zijn gezondheid natuurlijk, maar ook over het eindexamen. Want hoe kan je eindexamen doen als je niet op school kan zijn door je ziekte? “Dat kan”, weet Lucelle...

Hulp voor ernstig zieke kinderen: van diagnose t/m nazorg

Vanaf 2019:  minister stelt geld beschikbaar voor rouw&verliesbegeleiding in de thuissituatie.   Uit de ‘Patient Journeys Kinderpalliatieve Zorg’ is gebleken dat er knelpunten spelen waar het gaat om de inzet van geestelijke verzorging en rouw- en...

Ruim een kwart van kinderen en jongeren is chronisch ziek

Het Verwey Jonker Instituut heeft de cijfers jongstleden aan minister Van Engelshoven overhandigd. Tot nu toe werden de aantallen onderschat, maar met de nieuwe cijfers laten deskundigen zien dat een groot aantal kinderen en jongeren kampt met een chronische aandoening. Dit is niet altijd zichtbaar voor de buitenwereld, maar heeft in veel gevallen veel invloed op het onderwijsproces. Dit is van wezenlijk belang voor hun toekomstperspectief. Deskundige consulenten OZL bieden hulp aan scholen en leraren. Leerlingen kampen niet alleen met praktische gevolgen van een aandoening, maar ook de sociale gevolgen zijn groot. Een kind wil gewoon kind zijn, een jongere wil gewoon meedoen en het is voor hen vaak moeilijk hun ziekte bespreekbaar te maken. Professionele begeleiding is hierbij van belang. Consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL), die werkzaam zijn in het gehele land bij Onderwijsadviesbureaus en bij de Educatieve Voorzieningen van UMC’s, bieden ondersteuning. Met als doel dat leerlingen onderwijs kunnen blijven volgen en toekomstperspectief behouden.