Passend onderwijs

Ziezon aanwezig op de Nationale SEN Conferentie

Op 16 september vindt de conferentie over Special Educational Needs plaats, voor iedereen die daarbij betrokken is. Het thema is passend onderwijs in de klas.
Ziezon is met een informatiestand aanwezig op deze conferentie samen met KlasseContact en verzorgt ook een lezing over de onderwijsondersteuning van zieke leerlingen in de regio.
Meer informatie is hier te vinden.

Lees meer

Passend Onderwijs voor chronisch zieke leerlingen in Jaarrapportage Mensenrechten in Nederland

‘Mensenrechten in Nederland’ 2014 is de derde Jaarlijkse Rapportage van het College voor de Rechten van de Mens. Het laat zien waar mensenrechten spelen, biedt een beschouwing over 2014 en doet aanbevelingen aan de Nederlandse overheid om ervoor te zorgen dat voor iedereen in Nederland mensenrechten gelden. Een van de aanbevelingen is het vergroten van de bewustwording onder scholen over de verplichtingen in de Wet passend onderwijs. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de pagina’s 176 tot en met 181 en het interview met Riet Hubbers consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen.

Lees meer

Passend Onderwijs ook als je ziek bent!

In december verscheen een artikel over passend onderwijs en de begeleiding van chronisch en langdurig zieke leerlingen in Beter Begeleiden Digitaal. Scholen zijn verantwoordelijk voor het onderwijs aan zieke leerlingen. Consulenten Onderwijsondersteuning Zieke leerlingen blijven ondersteuning bieden, ook na de invoering van passend onderwijs. Is er iets veranderd voor scholen en zieke leerlingen èn wat is […]

Lees meer

Zieke leerlingen en passend onderwijs

Een leerling die acuut, ernstig of langdurig ziek wordt heeft extra onderwijszorg nodig. Daarbij kunnen scholen en samenwerkingsverbanden een beroep doen op de landelijke dienstverlening Onderwijsondersteuning Zieke leerlingen.

Lees meer

Nieuwsbrief passend onderwijs maart 2013: zorgen dat zieke kinderen niet vastlopen in het onderwijs

Zorgen dat zieke kinderen niet vastlopen in het onderwijs. Dat is het doel van de Educatieve Voorziening van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) in Utrecht. Consulent Maya Carbin vertelt hoe ze dat in het WKZ doen en waar de raakvlakken liggen met passend onderwijs.

Lees meer