OZL en passend onderwijs

Een belangrijke partner binnen de zorgstructuur rondom de school is het samenwerkingsverband (SWV). De consulent OZL helpt de school in eerste instantie op weg bij het bieden van onderwijs aan de zieke leerling.

Op het moment dat langdurige ondersteuning nodig is kan de school, met advies van de consulent OZL, bij het samenwerkingsverband een aanvraag voor een (structureel) passend zorgarrangement indienen. Het uitgangspunt van alle betrokken partijen is het waarborgen van een doorgaande leerlijn waarbij de zieke leerling zo weinig mogelijk lessen mist.

Scholen hebben een zorgplicht. Ze moeten zorgen dat een zieke leerling een passend onderwijsaanbod krijgt. Dat geldt voor leerlingen die al op de school staan ingeschreven, maar ook voor nieuw aangemelde leerlingen.
Soms is het bij de start op school al duidelijk dat een leerling chronisch ziek is of nog langdurig ziek zal zijn. Soms ontstaat de ziekte later. In beide gevallen moet de school zorgvuldig onderzoeken welke ondersteuning de leerling nodig heeft en die ondersteuning in eerste instantie zelf proberen te realiseren. Deze verplichting geldt ook als de gevraagde ondersteuning geen onderdeel uitmaakt van het ondersteuningsprofiel van de school.

Ondersteuning van een onderwijsadviesbureau

Een school die geconfronteerd wordt met een zieke leerling kan een beroep doen op een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen van het onderwijsadviesbureau in de regio. De consulent adviseert de school bij het ondersteunen van de zieke leerling. Deze dienstverlening vereist geen indicatiestelling, is kosteloos en direct inzetbaar. De periode waarover de dienstverlening beschikbaar is, bedraagt gemiddeld twaalf weken. Als gedurende deze periode blijkt dat een langduriger vorm van ondersteuning wenselijk is, adviseert de consulent over de aanvraag van een onderwijsarrangement of een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs.

Ondersteuning van een UMC

Als een leerling onder behandeling is van een universitair medisch centrum, kan de school een beroep doen op een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen van de educatieve Voorziening van het ziekenhuis. De consulent geeft informatie en advies en verzorgt desgewenst ook onderwijs tijdens een ziekenhuisopname. Ook deze dienstverlening is kosteloos.

Onderwijsarrangement

Als de school langdurige ondersteuning nodig heeft voor een zieke leerling, kan ze bij het samenwerkingsverband een onderwijsarrangement aanvragen. Met de externe hulp die vanuit dit arrangement wordt betaald, kan de leerling op een reguliere school blijven. De school stelt voor deze leerling een ontwikkelingsperspectief op. Het ontwikkelingsperspectief beschrijft het uitstroomprofiel van de leerling (bijvoorbeeld het type vervolgonderwijs), de ondersteuning die de school biedt en eventuele afwijkingen van het onderwijsprogramma.

Een school die na een zorgvuldig onderzoek tot de conclusie komt dat zij de gevraagde ondersteuning voor een leerling niet kan leveren, moet zorgen voor een passende plek elders in het samenwerkingsverband. Een school voor voortgezet onderwijs mag een leerling weigeren als de verwachting is dat de leerling vanwege zijn ziekte het onderwijsniveau niet kan halen. Maar dat is niet toegestaan op grond van de algemene constatering dat de leerling ziek is. De school is verplicht om naar de mogelijkheden van de individuele leerling kijken.

Ruim een kwart van kinderen en jongeren is chronisch ziek

Het Verwey Jonker Instituut heeft de cijfers jongstleden aan minister Van Engelshoven overhandigd. Tot nu toe werden de aantallen onderschat, maar met de nieuwe cijfers laten deskundigen zien dat een groot aantal kinderen en jongeren kampt met een chronische aandoening. Dit is niet altijd zichtbaar voor de buitenwereld, maar heeft in veel gevallen veel invloed op het onderwijsproces. Dit is van wezenlijk belang voor hun toekomstperspectief. Deskundige consulenten OZL bieden hulp aan scholen en leraren. Leerlingen kampen niet alleen met praktische gevolgen van een aandoening, maar ook de sociale gevolgen zijn groot. Een kind wil gewoon kind zijn, een jongere wil gewoon meedoen en het is voor hen vaak moeilijk hun ziekte bespreekbaar te maken. Professionele begeleiding is hierbij van belang. Consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL), die werkzaam zijn in het gehele land bij Onderwijsadviesbureaus en bij de Educatieve Voorzieningen van UMC’s, bieden ondersteuning. Met als doel dat leerlingen onderwijs kunnen blijven volgen en toekomstperspectief behouden.

De rol van de IB-er bij zieke leerlingen

Soms komt een (chronisch, lichamelijk) zieke leerling een periode niet op school of nauwelijks naar school. In dit artikel wordt besproken hoe de school er voor kan zorgen dat de leerling in verbinding blijft met school, het aanbod zo veel mogelijk kan blijven volgen...