OZL en passend onderwijs

Een belangrijke partner binnen de zorgstructuur rondom de school is het samenwerkingsverband (SWV). De consulent OZL helpt de school in eerste instantie op weg bij het bieden van onderwijs aan de zieke leerling.

Op het moment dat langdurige ondersteuning nodig is kan de school, met advies van de consulent OZL, bij het samenwerkingsverband een aanvraag voor een (structureel) passend zorgarrangement indienen. Het uitgangspunt van alle betrokken partijen is het waarborgen van een doorgaande leerlijn waarbij de zieke leerling zo weinig mogelijk lessen mist.

Scholen hebben een zorgplicht. Ze moeten zorgen dat een zieke leerling een passend onderwijsaanbod krijgt. Dat geldt voor leerlingen die al op de school staan ingeschreven, maar ook voor nieuw aangemelde leerlingen.
Soms is het bij de start op school al duidelijk dat een leerling chronisch ziek is of nog langdurig ziek zal zijn. Soms ontstaat de ziekte later. In beide gevallen moet de school zorgvuldig onderzoeken welke ondersteuning de leerling nodig heeft en die ondersteuning in eerste instantie zelf proberen te realiseren. Deze verplichting geldt ook als de gevraagde ondersteuning geen onderdeel uitmaakt van het ondersteuningsprofiel van de school.

Ondersteuning van een onderwijsadviesbureau

Een school die geconfronteerd wordt met een zieke leerling kan een beroep doen op een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen van het onderwijsadviesbureau in de regio. De consulent adviseert de school bij het ondersteunen van de zieke leerling. Deze dienstverlening vereist geen indicatiestelling, is kosteloos en direct inzetbaar. De periode waarover de dienstverlening beschikbaar is, bedraagt gemiddeld twaalf weken. Als gedurende deze periode blijkt dat een langduriger vorm van ondersteuning wenselijk is, adviseert de consulent over de aanvraag van een onderwijsarrangement of een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs.

Ondersteuning van een UMC

Als een leerling onder behandeling is van een universitair medisch centrum, kan de school een beroep doen op een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen van de educatieve Voorziening van het ziekenhuis. De consulent geeft informatie en advies en verzorgt desgewenst ook onderwijs tijdens een ziekenhuisopname. Ook deze dienstverlening is kosteloos.

Onderwijsarrangement

Als de school langdurige ondersteuning nodig heeft voor een zieke leerling, kan ze bij het samenwerkingsverband een onderwijsarrangement aanvragen. Met de externe hulp die vanuit dit arrangement wordt betaald, kan de leerling op een reguliere school blijven. De school stelt voor deze leerling een ontwikkelingsperspectief op. Het ontwikkelingsperspectief beschrijft het uitstroomprofiel van de leerling (bijvoorbeeld het type vervolgonderwijs), de ondersteuning die de school biedt en eventuele afwijkingen van het onderwijsprogramma.

Een school die na een zorgvuldig onderzoek tot de conclusie komt dat zij de gevraagde ondersteuning voor een leerling niet kan leveren, moet zorgen voor een passende plek elders in het samenwerkingsverband. Een school voor voortgezet onderwijs mag een leerling weigeren als de verwachting is dat de leerling vanwege zijn ziekte het onderwijsniveau niet kan halen. Maar dat is niet toegestaan op grond van de algemene constatering dat de leerling ziek is. De school is verplicht om naar de mogelijkheden van de individuele leerling kijken.

Medisch handelen op de basisschool

Medisch handelen op de basisschool

Sinds de invoering van de Wet passend onderwijs kunnen scholen vaker te maken krijgen met de vraag om medische handelingen te verrichten bij leerlingen met een (chronische) lichamelijke ziekte. Schoolmedewerkers blijken vaak vragen te hebben over hoe dit te regelen....

Passend onderwijs voor zieke leerlingen: ook in het mbo

Passend onderwijs voor zieke leerlingen: ook in het mbo

Van 9 tot en met 13 november 2020 heeft de European Vocational Skills Week (EVSW) plaatsgevonden. Dit jaarlijkse evenement, wordt georganiseerd door de Europese Commissie om het beroepsonderwijs in de schijnwerpers te plaatsen. Aanleiding voor Netwerk Ziezon om nog...