Onderwijsadviesbureaus en Educatieve voorzieningen

Ondersteuning vanuit Onderwijsadviesbureaus

De voorziening Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) in de regio is er voor (psycho)somatische zieke leerlingen die onder reguliere medische behandeling zijn en die daardoor aangewezen zijn op onderwijs op maat binnen het primair en/ of voortgezet onderwijs. Scholen blijven verantwoordelijk voor het onderwijs van een zieke leerling. De scholen kunnen hierbij ondersteuning krijgen van een consulent OZL. Aan deze ondersteuning zijn geen kosten verbonden.

Consulenten OZL van een onderwijsadviesbureau (OAB) hebben de volgende werkzaamheden:

 • Het coördineren van de zorg rondom de zieke leerling – gericht op de doorlopende leerlijn van de leerling – tussen school, ziekenhuis, leerling en ouders;
 • Begeleiding bieden aan de zieke leerling om ondanks zijn/haar ziekte onderwijs te blijven volgen en daarnaast het bieden van ondersteuning aan ouders, broertjes en zusjes, thuis en op school;
 • Voorlichting en advies geven aan scholen, leerkrachten, IB netwerken, besturen en samenwerkingsverbanden over onderwijs aan zieke leerlingen;
 • In samenspraak met de school onderwijs organiseren aan huis of in het ziekenhuis;
 • In overleg met de school en de ouders een plan van aanpak voor de zieke leerling opstellen;
 • Informatie geven over de ziekte en de mogelijke gevolgen daarvan voor schoolprestaties aan alle betrokkenen;
 • Samenwerken en afstemmen met ketenpartners, zoals ambulant begeleiders, jeugdartsen, leerplichtambtenaren, onderwijsconsulenten en centra voor jeugd en gezin;
 • Het begeleiden van de inzet van KlasseContact, opdat de leerling via een ICT-set aanwezig is in de klas, onderwijs kan blijven volgen en in contact blijft met klasgenoten;
 • Het inzetten van communicatiemiddelen die aansluiten bij de onderwijsbehoefte en de mogelijkheden van de zieke leerling.
 • Het uitwisselen van en afstemmen met kennis en expertise met de consulent OZL die bij een EV van een UMC werkt.

 

Ondersteuning in en vanuit het Universitair Medisch Centrum

Consulenten OZL die werkzaam zijn bij een UMC ondersteunen vanuit de Educatieve Voorziening (EV) kinderen en jongeren met een chronische of langdurige (psycho)somatische aandoening die (mogelijk) van invloed is op het functioneren op school. Uiteraard worden daarbij ook de ouder(s)/verzorger(s) en de school van het primair of voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs betrokken. Aan deze ondersteuning zijn geen kosten verbonden.

Consulenten OZL van een Educatieve Voorziening, hebben de volgende werkzaamheden

 • Door de kennis over ziektebeelden en de bijbehorende gevolgen voor het onderwijs herkennen consulenten OZL van een EV tegen welke schoolproblemen kinderen die in een UMC onder medische behandeling zijn kunnen aanlopen. Zij hebben hierin een signalerende functie (eerstelijns zorg);
 • Het voorkomen van (grote) achterstand in het onderwijs als gevolg van de ziekenhuisopname en het begeleiden van zieke leerlingen in hun leerproces;
 • Het bieden van begeleiding aan de zieke leerling om, ondanks zijn/haar ziekte, onderwijs te blijven volgen en daarnaast het bieden van ondersteuning aan ouders, broertjes en zusjes en aan school. 
 • Als deelnemer van een multidisciplinair team in een UMC fungeert de consulent OZL als link tussen ziekenhuis en school;
 • Door korte lijnen met de psychosociale zorg in een UMC helpt de consulent OZL behandeldoelen te bereiken, bijvoorbeeld door het ondersteunen bij het opbouwen van energie en dagelijks ritme en door de zieke leerlingen bewust bezig te laten zijn met iets dat wel lukt;  
 • Samenwerken met en uitwisselen van informatie en adviezen met andere disciplines die betrokken zijn bij de behandeling van het zieke kind, bijvoorbeeld bij een aanvraag van een arrangement binnen passend onderwijs; 
 • Voorlichting en advies geven over gevolgen van het ziek zijn op het onderwijsproces aan scholen, leraren, besturen, lerarenopleidingen en overige onderwijs- en zorgpartners rondom de zieke leerling;
 • Het begeleiden van de inzet van KlasseContact, opdat de leerling via een ICT-set aanwezig is in de klas, onderwijs kan blijven volgen en in contact blijft met klasgenoten;
 • Het uitwisselen van en afstemmen met kennis en expertise met de consulent OZL die bij een onderwijsadviesbureau werkt. 
Vereniging Kinderkanker Nederland

Vereniging Kinderkanker Nederland

De Vereniging Kinderkanker Nederland steunt gezinnen met een kind met kanker en werkt aan optimale zorg voor kind en gezin in alle fasen. We zijn er niet alleen tijdens de behandeling voor je, maar ook daarna. Wanneer je te maken krijgt met kinderkanker, beland je van...

Examendossier 2021 is nu beschikbaar

Examendossier 2021 is nu beschikbaar

Omdat een ziekte of beperking de toegankelijkheid tot een examen niet mag verhinderen, kan de wijze van afname aangepast worden aan de mogelijkheden van de examenkandidaat. In de brochure: ‘op weg naar het diploma’ staan alle mogelijke aanpassingen uitgebreid...

Het Klokhuis over Dood en Afscheid

Het Klokhuis over Dood en Afscheid

Als iemand doodgaat, is dat heel verdrietig. Er gebeurt heel veel in korte tijd, en kinderen hebben daar vaak veel vragen over. In de vierdelige Klokhuisserie over dood en afscheid gaat presentatrice Eva op zoek naar antwoorden, en praat ze met kinderen die een...