Passend onderwijs voor zieke leerlingen

Scholen hebben een zorgplicht. Ze moeten zorgen dat een zieke leerling een passend onderwijsaanbod krijgt. Dat geldt voor leerlingen die al op de school staan ingeschreven, maar ook voor nieuw aangemelde leerlingen.

ziezon-passend-onderwijsSoms is het bij de start op school al duidelijk dat een leerling chronisch ziek is of nog langdurig ziek zal zijn. Soms ontstaat de ziekte later. In beide gevallen moet de school zorgvuldig onderzoeken welke ondersteuning de leerling nodig heeft en die ondersteuning in eerste instantie zelf proberen te realiseren. Deze verplichting geldt ook als de gevraagde ondersteuning geen onderdeel uitmaakt van het ondersteuningsprofiel van de school.

Ondersteuning van een onderwijsadviesbureau

Een school die geconfronteerd wordt met een zieke leerling kan een beroep doen op een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen van het onderwijsadviesbureau in de regio. De consulent adviseert de school bij het ondersteunen van de zieke leerling. Deze dienstverlening vereist geen indicatiestelling, is kosteloos en direct inzetbaar. De periode waarover de dienstverlening beschikbaar is, bedraagt gemiddeld twaalf weken. Als gedurende deze periode blijkt dat een langduriger vorm van ondersteuning wenselijk is, adviseert de consulent over de aanvraag van een onderwijsarrangement of een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs.

Ondersteuning van een UMC

Als een leerling onder behandeling is van een universitair medisch centrum, kan de school een beroep doen op een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen van de educatieve Voorziening van het ziekenhuis. De consulent geeft informatie en advies en verzorgt desgewenst ook onderwijs tijdens een ziekenhuisopname. Ook deze dienstverlening is kosteloos.

Onderwijsarrangement

Als de school langdurige ondersteuning nodig heeft voor een zieke leerling, kan ze bij het samenwerkingsverband een onderwijsarrangement aanvragen. Met de externe hulp die vanuit dit arrangement wordt betaald, kan de leerling op een reguliere school blijven. De school stelt voor deze leerling een ontwikkelingsperspectief op. Het ontwikkelingsperspectief beschrijft het uitstroomprofiel van de leerling (bijvoorbeeld het type vervolgonderwijs), de ondersteuning die de school biedt en eventuele afwijkingen van het onderwijsprogramma. Een school die na een zorgvuldig onderzoek tot de conclusie komt dat zij de gevraagde ondersteuning voor een leerling niet kan leveren, moet zorgen voor een passende plek elders in het samenwerkingsverband. Een school voor voortgezet onderwijs mag een leerling weigeren als de verwachting is dat de leerling vanwege zijn ziekte het onderwijsniveau niet kan halen. Maar dat is niet toegestaan op grond van de algemene constatering dat de leerling ziek is. De school is verplicht om naar de mogelijkheden van de individuele leerling kijken.

Contact

Neem bij vragen contact op met een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen, werkzaam bij een onderwijsadviesbureau of vanuit de educatieve voorziening van een universitair medisch centrum.  (contactgegevens).


Print Friendly, PDF & Email

Passend onderwijs

  • Op 16 september vindt de conferentie over Special Educational Needs plaats, voor iedereen die daarbij betrokken is. Het thema is passend onderwijs in de klas.
    Ziezon is met een informatiestand aanwezig op deze conferentie samen met KlasseContact en verzorgt ook een lezing over de onderwijsondersteuning van zieke leerlingen in de regio.
    Meer informatie is hier te vinden.

  • ‘Mensenrechten in Nederland’ 2014 is de derde Jaarlijkse Rapportage van het College voor de Rechten van de Mens. Het laat zien waar mensenrechten spelen, biedt een beschouwing over 2014 en doet aanbevelingen aan de Nederlandse overheid om ervoor te zorgen dat voor iedereen in Nederland mensenrechten gelden. Een van de aanbevelingen is het vergroten van de bewustwording onder scholen over de verplichtingen in de Wet passend onderwijs. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de pagina’s 176 tot en met 181 en het interview met Riet Hubbers consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen.

  • In december verscheen een artikel over passend onderwijs en de begeleiding van chronisch en langdurig zieke leerlingen in Beter Begeleiden Digitaal. Scholen zijn verantwoordelijk voor het onderwijs aan zieke leerlingen. Consulenten Onderwijsondersteuning Zieke leerlingen blijven ondersteuning bieden, ook na de invoering van passend onderwijs. Is er iets veranderd voor scholen en zieke leerlingen èn wat is […]

  • Een leerling die acuut, ernstig of langdurig ziek wordt heeft extra onderwijszorg nodig. Daarbij kunnen scholen en samenwerkingsverbanden een beroep doen op de landelijke dienstverlening Onderwijsondersteuning Zieke leerlingen.

  • Zorgen dat zieke kinderen niet vastlopen in het onderwijs. Dat is het doel van de Educatieve Voorziening van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) in Utrecht. Consulent Maya Carbin vertelt hoe ze dat in het WKZ doen en waar de raakvlakken liggen met passend onderwijs.