Stappenplan diabeteszorg in het Primair Onderwijs

Informatie en advies voor leraren

Het landelijk netwerk Ziek Zijn en Onderwijs presenteert samen met de PO-raad, LECSO en de Diabetesvereniging Nederland het stappenplan diabetes in het onderwijs.

In dit stappenplan wordt beschreven hoe de gezondheidszorg voor kinderen met diabetes(diabeteszorg) in onderwijstijd kan worden ingevuld. Dit stappenplan (en de toelichting erop) is een aanvulling op de factsheet “Diabeteszorg in het primair onderwijs” waarin de ministeries van OCW en VWS het juridische kader en een overzicht van de mogelijkheden hebben beschreven voor diabeteszorg in het primair onderwijs.

Het stappenplan ‘diabeteszorg op school’ geeft antwoord op de vraag: ‘Er staat een kind met diabetes op de stoep van de school: Wat nu?’ of ‘Een kind op school wordt geconfronteerd met de diagnose diabetes: Wat nu?’

School en ouders kunnen aan de hand van het stappenplan tot goede en sluitende afspraken komen rond de benodigde diabeteszorg voor de leerling. Onderwijspersoneel mag op vrijwillige basis, onder een aantal duidelijk omschreven voorwaarden, insuline toedienen aan kinderen. Dat kan dus alleen op strikt vrijwillige basis, én als bestuur én directie van de school daar toestemming voor hebben verleend. Zonder toestemming van bestuur en directie kan onderwijspersoneel géén insuline toedienen aan kinderen, ook al wordt aan alle overige voorwaarden voldaan. Als bestuur en directie geen bezwaar hebben, dan nog is er sprake van de vrijwillige basis bij het onderwijspersoneel: onderwijspersoneel hoeft dat niet te doen.

Meer informatie of advies?

Neem gerust contact op met een van de consulenten OZL bij u in de regio, raadpleeg de Onderwijsdatabank of zoek verder op dit thema in deze site.