Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas

Het basismodel ‘ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas’ is een uitgave van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht van de gemeente Amsterdam en de Proeftuin Ketenaanpak Overgewicht Kinderen van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

De nieuwste inzichten op het gebied van de aanpak van overgewicht en obesitas laten zien dat werken vanuit een brede visie cruciaal is voor een duurzaam resultaat. Overgewicht en obesitas ontstaat primair door gedrag (waaronder leefstijl) dat gestuurd wordt door een wisselwerking tussen biologische, psychologische en omgevingskenmerken. Aandacht voor voeding en bewegen en eventuele medische oorzaken is dus niet voldoende om een duurzame gedragsverandering bij kind en gezin te bereiken. Binnen een gemeente is daarom een brede aanpak nodig voor het voorkomen en bestrijden van overgewicht.

Eén van de belangrijkste onderdelen van een brede aanpak is het creëren van een werkbare brede ketenaanpak. Kern van de ketenaanpak is: elk kind dat te zwaar is, blijft (met de ouders) in beeld en waar nodig onder begeleiding. Bovendien kijkt
de professionals in de keten behalve naar leefstijlkeuzes ook nadrukkelijk naar de omstandigheden waarin kind en gezin verkeren.
Deze brede benadering zoals beschreven in dit basismodel voor ketenaanpak, vraagt om nieuwe vaardigheden, nieuwe kennis en een brede blik op eventuele onderliggende problemen.

DOEL BASISMODEL: KENNISOVERDRACHT EN DOORONTWIKKELING
Dit basismodel geeft de ketenaanpak in Amsterdam en ’s-Hertogenbosch weer als good practice zodat andere gemeenten hun kennis over een werkbare ketenaanpak kunnen vergroten. Het vormt ook de basis voor de ontwikkeling van een landelijke ketenaanpak met voldoende ruimte voor lokale variatie. Deze ontwikkeling wordt momenteel onder coördinatie van Care for Obesity (C4O) tot stand gebracht door inbreng van andere gemeenten op basis van hun ervaringen met het basismodel en hun (lokale) aanvullingen daarop. De acht hiervoor betrokken gemeenten zijn Almere, Amsterdam, Arnhem, ’s-Hertogenbosch, Maastricht, Oss, Smallingerland en Zaanstad. Dit project, “Succesvol naar een lokale ketenaanpak voor het kind met overgewicht of obesitas” genaamd, wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS.

Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas