Dekker: ‘Voor kinderen met beperking mag worden afgeweken van onderwijstijd’

Er zijn in Nederland nog steeds veel kinderen die vanwege een lichamelijke of psychische reden tijdelijk of gedeeltelijk niet naar school kunnen. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs heeft in een Kamerbrief gezegd dat het mogelijk wordt om voor deze kinderen af te wijken van de voorgeschreven onderwijstijd en dat onderwijs op een andere plek dan de school gevolgd kan worden.

Volgens Dekker zijn er aanvullende maatregelen nodig om het aantal thuiszitters naar het onderwijs te krijgen. “Zonder maatwerk bestaat het risico dat deze kinderen volledig uitvallen uit het onderwijs, terwijl zij wel tot leren in staat zijn”, benadrukt de staatssecretaris. Dekker zegt daarom twee acties in gang te zetten. Enerzijds gaat hij voor de korte termijn stimuleren dat de reeds bestaande mogelijkheden voor het bieden van maatwerk beter bekend en benut worden. Anderzijds worden wet- en regelgeving aangepast om voor de kinderen de mogelijkheden te verruimen om onderwijs op een andere plek dan de school te volgen.

De Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs zullen worden aangepast om, net als in het speciaal onderwijs geregeld is, afwijking van de voorgeschreven onderwijstijd in het regulier onderwijs beter mogelijk te maken. “Hierdoor worden er meer wettelijke mogelijkheden gecreëerd voor leerlingen die tijdelijk of gedeeltelijk niet naar school kunnen, maar bijvoorbeeld wel een deel van het onderwijsprogramma thuis kunnen volgen”, zegt Dekker.

De school van inschrijving blijft wel vanuit haar zorgplicht verantwoordelijk voor het onderwijs aan de leerling en maakt in het kader van het ontwikkelingsperspectief met ouders afspraken over het te volgen programma.

In uiterste en zeer beperkte gevallen gaat Dekker het mogelijk maken bekostigd onderwijs te volgen bij instellingen die geen onderdeel uitmaken van het bekostigde stelsel. “Dit zal worden toegestaan voor individuele leerlingen waarbij de school en het samenwerkingsverband (nog) niet in een passend aanbod kunnen voorzien en er een initiatief is dat wel een passend aanbod heeft. Het initiatief mag in dat geval ook geen verplichte ouderbijdrage vragen”, aldus Dekker.

De gehele Kamerbrief is hier te lezen.

Dekker: ‘Voor kinderen met beperking mag worden afgeweken van onderwijstijd’