Siik, mar dochs nei skoalle: Educatieve voorziening Groningen

Alle bern geane nei skoalle. Dat is de normaalste saak fan ‘e wrâld. Of dochs net? De slimste nachtmerje fan in âlder is dat je bern slim siik wurde. Wat dan? Nei skoalle gean, lessen folgje… It wurdt in stik dreger. Gelokkich biedt sikehûs UMCG yn Grins in útkomst.

In Heit & Mem, blad over de opvoeding van kinderen tot 12 jaar, verscheen een artikel in het Fries over de Educatieve voorziening van UMCG Groningen.

Siik, mar dochs nei skoalle: Educatieve voorziening Groningen