Wettelijk kader Onderwijs Zieke leerlingen

Ziezonfolder_150Ook een leerling die ziek is heeft recht op onderwijs! De school is hiervoor verantwoordelijk. De voorziening onderwijs aan zieke leerlingen is opgenomen in de verschillende onderwijswetten. In het pdf bestand op deze pagina vindt u de betreffende wetsartikelen voor zowel het primair en voortgezet onderwijs als voor het beroepsonderwijs.

Wetsartikelen OZL

 

Paragraaf schoolgids, schoolplan en ondersteuningsplan

In de schoolgids, het schoolplan en het ondersteuningsplan moet een paragraaf zijn opgenomen hoe de school omgaat met een leerling die langdurig en/of regelmatig door ziekte het onderwijs op school (tijdelijk) niet kan volgen. Hieronder kunt u voorbeeldteksten voor het beleid van uw school (geankerd in uw schoolplan), voor in de schoolgids ter informatie aan de ouders en voor het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband downloaden.

Voorbeeldtekst Schoolgids
Voorbeeldtekst Primair Onderwijs
Voorbeeldtekst Voortgezet Onderwijs
Voorbeeldtekst Ondersteuningsplan

Verantwoordelijkheid van de school

Als een leerling lange tijd afwezig is door ziekte, zorgt de school ervoor dat

 • het onderwijs doorgang vindt, aangepast aan de mogelijkheden van de leerling, zowel in het ziekenhuis als thuis;
 • de zieke leerling zich verbonden blijft voelen met zijn klasgenoten;
 • er regelmatig contact is met de ouders en de zieke leerling;
 • iedereen goed geïnformeerd wordt en blijft, in overleg met ouders en leerling.

Een stappenplan dat u kunt volgen vanaf het moment dat u te horen krijgt dat uw leerling ziek is, kunt u vinden in het boekje Zorgen over, zorgen voor … de leerling met een chronische of langdurige ziekte.


 


Print Friendly, PDF & Email

Passend onderwijs

 • Op 16 september vindt de conferentie over Special Educational Needs plaats, voor iedereen die daarbij betrokken is. Het thema is passend onderwijs in de klas.
  Ziezon is met een informatiestand aanwezig op deze conferentie samen met KlasseContact en verzorgt ook een lezing over de onderwijsondersteuning van zieke leerlingen in de regio.
  Meer informatie is hier te vinden.

 • ‘Mensenrechten in Nederland’ 2014 is de derde Jaarlijkse Rapportage van het College voor de Rechten van de Mens. Het laat zien waar mensenrechten spelen, biedt een beschouwing over 2014 en doet aanbevelingen aan de Nederlandse overheid om ervoor te zorgen dat voor iedereen in Nederland mensenrechten gelden. Een van de aanbevelingen is het vergroten van de bewustwording onder scholen over de verplichtingen in de Wet passend onderwijs. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de pagina’s 176 tot en met 181 en het interview met Riet Hubbers consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen.

 • In december verscheen een artikel over passend onderwijs en de begeleiding van chronisch en langdurig zieke leerlingen in Beter Begeleiden Digitaal. Scholen zijn verantwoordelijk voor het onderwijs aan zieke leerlingen. Consulenten Onderwijsondersteuning Zieke leerlingen blijven ondersteuning bieden, ook na de invoering van passend onderwijs. Is er iets veranderd voor scholen en zieke leerlingen èn wat is […]

 • Een leerling die acuut, ernstig of langdurig ziek wordt heeft extra onderwijszorg nodig. Daarbij kunnen scholen en samenwerkingsverbanden een beroep doen op de landelijke dienstverlening Onderwijsondersteuning Zieke leerlingen.

 • Zorgen dat zieke kinderen niet vastlopen in het onderwijs. Dat is het doel van de Educatieve Voorziening van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) in Utrecht. Consulent Maya Carbin vertelt hoe ze dat in het WKZ doen en waar de raakvlakken liggen met passend onderwijs.