Ondersteuning vanuit Onderwijsadviesbureaus

De voorziening Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) in de regio is er voor (psycho)somatische zieke leerlingen die onder reguliere medische behandeling zijn en die daardoor aangewezen zijn op onderwijs op maat binnen het primair en/ of voortgezet onderwijs. Scholen blijven verantwoordelijk voor het onderwijs van een zieke leerling. De scholen kunnen hierbij ondersteuning krijgen van een consulent OZL. Aan deze ondersteuning zijn geen kosten verbonden.

Consulenten OZL, verbonden aan de onderwijsadviesbureaus (OABs) zorgen voor of begeleiden bij:

 • contact tussen school, ziekenhuis, leerling en ouders;
 • voorlichting en advies aan scholen over onderwijs aan zieke leerlingen;
 • onderwijs en begeleiding van de zieke leerling thuis, in het ziekenhuis en op school;
 • (organiseren van) lessen aan huis of in het ziekenhuis samen met de school;
 • informatie over de ziekte en de mogelijke gevolgen voor schoolprestaties;
 • het maken van een plan van aanpak voor de zieke leerling samen met de school en de ouders;
 • afstemming en samenwerking met ketenpartners, zoals ambulant begeleiders, jeugdartsen, leerplichtambtenaren, onderwijsconsulenten en centra voor jeugd en gezin
 • inzet van communicatiemiddelen, zoals laptop, smartphone en KlasseContact.

Print Friendly, PDF & Email

Voorbeelden ondersteuning door OABs

 • Dit document bevat informatie die uw school kan helpen bij het opstellen van beleid en afspraken rondom examinering voor studenten met een extra ondersteuningsvraag, waaronder studenten met een chronische ziekte.

 • Zieke leerlingen zijn niet altijd in staat optimaal te profiteren van het reguliere onderwijsaanbod. Dit boekje levert een bijdrage aan een schoolloopbaan voor zieke leerlingen met zo min mogelijk onderbrekingen.

 • Deze Werkwijzer is bedoeld voor leerkrachten, intern begeleiders en directies in het (speciaal) basisonderwijs die op hun school te maken hebben met een leerling die door ziekte langdurig afwezig is.