Ziezon: landelijk netwerk ziek zijn & onderwijs

ozl_vierkant

Leraren van het primair, voortgezet en het beroepsonderwijs kunnen gebruikmaken van de ondersteuning van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen (OZL). Deze gespecialiseerde consulenten hebben kennis over en ervaring met het onderwijs aan een langdurige- en/of chronisch zieke leerlingen. Zij kunnen antwoord geven op de vragen die een leraar heeft, maar coördineren ook de samenwerking tussen school, ouders en betrokken instanties. Ruim 120 consulenten zijn werkzaam bij de onderwijsadviesbureaus en bij de educatieve voorzieningen verbonden aan de zeven universitair medische centra in Nederland. Aan deze ondersteuning zijn geen kosten verbonden.

Ouders

Voor de ouders van (ernstig-) chronisch zieke kinderen en jongeren is het van belang dat zij weten dat de school verantwoordelijk is en blijft voor onderwijs, ook in de omstandigheden waarin leerlingen wegens ziekte het onderwijs niet op school kunnen volgen. De school staat er echter niet alleen voor. Ze kunnen bij de uitvoering van hun opdracht de hulp inroepen van consulenten, werkzaam bij de onderwijsadviesbureaus in de nabije omgeving en/of educatieve voorziening van een universitair medisch centrum.

Expertisecentrum

Alle consulenten OZL zijn aangesloten bij het landelijk expertisenetwerk Ziezon. Dit netwerk vormt de verbindende schakel tussen de educatieve voorzieningen en onderwijsadviesbureaus. Het organiseert informatie, scholing en uitwisseling van expertise. In de afgelopen jaren heeft Ziezon zich ontwikkeld tot een breed netwerk dat verder gaat dan alleen de consulenten OZL. Diverse belangenorganisaties en experts in het veld van ziektebeelden zijn zich gaan verbinden met het netwerk. In Europa wordt nu naar Nederland gekeken als de koploper op het gebied van ziek zijn & onderwijs.

Ziezon is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en EDventure, de Vereniging van Onderwijsadviesbureaus.


Over NFU: de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra

nfuDe Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) vertegenwoordigt de acht samenwerkende UMC’s in Nederland, als belangenbehartiger en als werkgever van 65.000 mensen. Daarmee zet de NFU zich in voor de continuïteit van zorg en de veiligheid van patiënten met vaak ernstige, zeldzame en moeilijk behandelbare ziektes. Voor meer informatie: www.nfu.nl.


Over EDventure

EdventureEDventure is de vereniging en keurmerkorganisatie van onderwijsadviesbureaus in Nederland. De circa 2000 adviseurs begeleiden en adviseren alle scholen in het primair- en voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. Professionaliteit, kwaliteit en innovatie zijn sleutelwoorden in de samenwerking. Voor meer informatie: www.edventure.nu.


Print Friendly, PDF & Email