Hersentumor

Wat weten we?
Ieder jaar wordt bij ongeveer 400 kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar in Nederland kanker geconstateerd. De gemiddelde leeftijd bij diagnose is 6 jaar. Hersentumoren komen iets vaker voor bij jongens dan bij meisjes. Jaarlijks wordt er bij ongeveer 120 kinderen en jongeren een hersentumor gediagnostiseerd. Enkele tientallen jaren geleden betekende die diagnose een bijna zekere dood. De problemen die zich voordeden concentreerden zich rond het te verwachten overlijden van het kind. Tegenwoordig overleeft na behandeling ca. 70% procent van hen de ziekte, hoewel de overlevingspercentages voor de diverse vormen van kanker grote verschillen vertonen. Met deze toegenomen kansen op genezing is de aard van de problematiek sterk gewijzigd. Er zijn zorgen om gevolgen als leerproblemen, lichamelijke gevolgen en problemen op sociaal emotioneel gebied.


Wat betekent dat voor de praktijk?

Het kind op school in het ziekenhuis
Op het moment dat het kind is opgenomen in een Universitair Medisch Centrum, kan een beroep gedaan worden op ondersteuning of begeleiding van een “Educatieve Voorziening”. In het geval dat een kind in een regionaal ziekenhuis is opgenomen, kan een beroep voor ondersteuning of begeleiding worden gedaan op een Onderwijsadviesbureau in de regio. Door het kind ook in het ziekenhuis onderwijs te geven is er een mogelijkheid om de ontwikkeling zo ongestoord mogelijk te laten verlopen. Het is een voortzetting van het leerproces, waarbij het mogelijk is voor de leerkracht om specifieke leermoeilijkheden te signaleren en daar aan te werken. Tevens wordt het kind gestimuleerd tot actief en zelfstandig gedrag. Ook zijn de ervaringen van het werken met het kind in het ziekenhuis van belang voor de overdracht naar de leerkracht van de thuisschool. Meestal zal het kind tijdens de opname in het ziekenhuis individueel les krijgen. Hetzij op zijn eigen kamer (box) of in de klas en indien mogelijk met zijn eigen schoolwerk.

Het kind is weer thuis, maar kan nog niet naar school
Nadat het kind in het ziekenhuis heeft gelegen gaat het na enige/geruime tijd weer naar huis. In de meeste gevallen zal het kind op medische gronden enige tijd thuis moeten blijven. Met hulp van het Onderwijsadviesbureau kan dan onderwijs(begeleiding) thuis worden georganiseerd. De Educatieve Voorziening kan hierbij assisteren in het overleg tussen de thuisschool en het Onderwijsadviesbureau in uw regio.

Het kind weer terug op de eigen school
Na verloop van tijd kan het kind het bezoek aan de thuisschool weer langzaam gaan opbouwen. Terug naar de vertrouwde wereld. Het kind heeft veel meegemaakt en komt dus met nare ervaringen terug op zijn vertrouwde plekje. Vaak wordt dan duidelijk wat de gevolgen zijn van de opname en zijn ziekte. Soms is het uiterlijk van het kind veranderd. Soms is het moeilijk om de plek in de klas weer terug te veroveren. Ouders maken zich vaak zorgen of het leren nog wel wil lukken. Als blijkt dat het volgen van het lesprogramma op de thuisschool problemen oplevert of geen haalbare kaart meer is, moet er gezocht worden naar een alternatief. Belangrijk is dat het kind uitgedaagd blijft om nieuwe dingen te leren. Een mogelijkheid is dat er Ambulante Begeleiding komt vanuit een gespecialiseerde school. Ook kan het zijn dat er gezocht moet worden naar een andere school (speciaal onderwijs). Hierbij kan de consulent van de Educatieve Voorziening een adviserende rol spelen. In dit kader wordt vaak gedacht aan “een school voor langdurig zieke kinderen” of een “mytylschool” (cluster 3). Dit type onderwijs is bedoeld voor kinderen die als gevolg van een handicap of chronische ziekte specifieke begeleiding nodig hebben.


In gesprek

Neem gerust contact op met een van de consulenten. Op onze landkaart kunt u de contactgegevens van een consulent bij u in de regio vinden.


Print Friendly, PDF & Email

Over de Ziezonbrochures

U vindt op deze website informatie over een groot aantal ziektebeelden, bedoeld voor leraren met een zieke leerling in de klas. De informatie is samengesteld door consulenten OZL, verbonden aan het netwerk Ziezon en goedgekeurd door artsen uit betrokken ziekenhuizen. Zoekt u informatie over een ziektebeeld (of onderzoek en/of behandeling) dat hier niet bij staat? Neemt u dan contact op met onze informatie-specialist Elske van Spanje. Of kijk verder in de Onderwijsdatabank, waar ook publicaties te vinden zijn over de verschillende ziektebeelden en ziek zijn en onderwijs