Passend Onderwijs voor chronisch zieke leerlingen in Jaarrapportage Mensenrechten in Nederland

‘Mensenrechten in Nederland’ 2014 is de derde Jaarlijkse Rapportage van het College voor de Rechten van de Mens. Het laat zien waar mensenrechten spelen, biedt een beschouwing over 2014 en doet aanbevelingen aan de Nederlandse overheid om ervoor te zorgen dat voor iedereen in Nederland mensenrechten gelden. Een van de aanbevelingen  is het vergroten van de bewustwording onder scholen over de verplichtingen in de Wet passend onderwijs. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de pagina’s 176 tot en met 181 en het interview met Riet Hubbers consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen.

Lees meer in:  Mensenrechten in Nederland 2014 – jaarlijkse rapportage van het College voor de Rechten van de Mens.


Print Friendly, PDF & Email