Scholen voor langdurig zieke leerlingen

De meeste kinderen en jongeren in Nederland gaan naar het reguliere basis- of voortgezet onderwijs. Wanneer een leerling langdurig ziek is en veel zorg en ondersteuning nodig heeft kan de leerling geplaatst worden in het speciaal onderwijs en wel op een school voor langdurig zieke leerlingen.

Als een leerling structurele begeleiding en veel extra zorg nodig heeft dan wordt binnen het samenwerkingsverband waar de school deel van uitmaakt een afspraak gemaakt over de inzet van extra middelen voor deze chronisch of langdurig zieke leerling. Het samenwerkingsverband kan zelf de extra ondersteuning organiseren of als er geen passende plek is zorgdragen voor een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs.

Scholen voor langdurige zieke leerlingen

Zieke leerlingen die veel zorg of veel extra ondersteuning nodig hebben, kunnen terecht komen op een school voor langdurig zieke kinderen die zich specifiek richt op deze doelgroep. Scholen voor langdurig zieke leerlingen zijn belangrijk omdat chronisch zieke kinderen hier beter kunnen functioneren dan op een reguliere school. Op deze school wordt het onderwijs afgestemd op de mogelijkheden en behoeften van elk chronisch ziek kind.

Individueel handelingsplan

Elke leerling heeft een individueel handelingsplan. Er is veel aandacht voor de leerling doordat groepen klein zijn: gemiddeld 13 kinderen per klas. Daarnaast bieden de scholen een reeks aan speciale voorzieningen en zorg, die het voor een chronisch ziek kind mogelijk maakt om optimaal onderwijs te volgen.

Verpleegkundige zorg

Alles op een school voor langdurig zieke kinderen is erop gericht om het kind zo fit mogelijk te houden. Zo is er verpleegkundige zorg aanwezig op school. Daarnaast wordt ook actief geprobeerd de gezondheid van de kinderen te bevorderen.


Print Friendly, PDF & Email