FAQ

Op deze pagina vindt u antwoorden op veelgestelde vragen (‘Frequently Asked Questions’).

Vraag 1 – Waarom is het belangrijk dat zieke leerlingen ook onderwijs kunnen volgen?

Juist voor zieke leerlingen is het essentieel dat het onderwijs zo veel mogelijk doorgaat. De vertrouwde band met school, leerkrachten en medeleerlingen blijft hierdoor bestaan. Onderwijs geeft structuur en afleiding, doet een beroep op wat de leerling wèl kan en biedt weer toekomstperspectief.

Vraag 2 – Wie is verantwoordelijk voor het onderwijs aan de zieke leerling?

De school waar de zieke leerling is ingeschreven is verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod. Dit is vastgelegd in de verschillende onderwijswetten. De continuïteit van het onderwijs voor zieke leerlingen valt onder de zorgplicht van het schoolbestuur. Het schoolbestuur heeft de taak na te gaan wat de ondersteuningsmogelijkheden van de school zijn en kan daarbij een beroep doen op de landelijke voorziening Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL).

Vraag 3 – Wat houdt de landelijke voorziening onderwijsondersteuning aan zieke leerlingen in?

De voorziening Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) is er voor alle leerlingen in het primair-, voortgezet- en speciaal onderwijs. In sommige situaties geldt dit recht ook voor leerlingen in het beroepsonderwijs. Er zijn 120 consulenten, die de onderwijsondersteuning van zieke leerlingen in Nederland verzorgen. De consulenten OZL zijn werkzaam voor een onderwijsadviesbureau of educatieve voorziening van een universitair medisch centrum. Alle consulenten OZL maken deel uit van Ziezon, het landelijk netwerk Ziek zijn en onderwijs, en kenniscentrum over alles wat met ziek zijn en onderwijs te maken heeft, en waar u met al uw vragen terecht kunt.

Vraag 4 – We willen graag een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen inschakelen. Hoe moeten we dat aanpakken?

Zowel de school als de ouders kunnen contact opnemen met een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen voor tijdelijke hulp en begeleiding. U kunt in contact komen met een consulent OZL via de homepage van Ziezon. U vindt hier een landkaartje van Nederland. Klik op een blauw blokje dat zich het dichtst in de buurt bevindt van de plaats waar uw kind naar school gaat. U krijgt de contactgegevens van de consulenten OZL, verbonden aan een onderwijsadviesbureau, die u per mail of telefonisch om advies kunt vragen. U kunt ook de naam van de gemeente invullen in het vakje ‘Zoeken’. De gebiedsindeling van de onderwijsadviesbureaus is op basis van de gemeente waartoe de school van de zieke leerling behoort.

Als het om een leerling gaat die is opgenomen is in een universitair medisch centrum dan klikt u op een rood blokje en krijgt u de contactgegevens van de consulenten OZL die uw zieke kind ondersteunen tijdens het verblijf in het ziekenhuis.

Vraag 5 – Wat kost het inschakelen van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen?

Er zijn géén kosten verbonden aan het tijdelijk inschakelen van een consulent OZL. De landelijke voorziening Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Vraag 6 – Waar kan ik nadere informatie vinden over een ziektebeeld dat ik niet kan vinden op de website van Ziezon ?

Met al uw vragen over ziektebeelden kunt u terecht bij Elske van Spanje, de informatiespecialist van Ziezon. U kunt uw vragen stellen door te mailen naar: g.h.vanspanje@amc.uva.nl.

Vraag 7 – Hoe kan de onderwijsachterstand van mijn zieke kind het beste worden aangepakt?

Door hun ziekte kunnen leerlingen niet altijd optimaal profiteren van het reguliere onderwijsaanbod. Aanpassingen in het lesprogramma zijn vaak noodzakelijk of de zieke leerling nu volledig, deels op school of thuis onderwijs volgt. Bijvoorbeeld in de samenstelling van het lesrooster, de duur van de lessen, de lesstof en de toetsen die worden gemaakt. Met een individueel lesprogramma dat aansluit bij wat uw kind kan, wordt de achterstand beperkt en verloopt de schoolloopbaan met zo min mogelijk onderbrekingen. De consulent OZL ondersteunt uw kind en de school van uw kind hierbij (voor het contact opnemen met een consulent OZL in uw omgeving, zie vraag 4).

Vraag 8 – Een van onze leerlingen heeft last van depressiviteit en wil niet meer naar school. Kan een consulent OZL ons helpen om samen naar een oplossing te zoeken?

Nee, de consulent OZL ondersteunt alleen zieke leerlingen met lichamelijke (somatische) klachten. Voor de begeleiding van leerlingen met psychische klachten is een andere vorm van ondersteuning nodig. De consulent OZL kan vaak op regionaal niveau wel doorverwijzen naar de juiste organisatie.
Een organisatie waar u als school of ouders/verzorgers een beroep op kunt doen is Gedragswerk die u ondersteunt bij leerlingen die langdurig thuis zitten, of thuis dreigen te komen zitten, ondersteunen. Kijk voor een sparringpartner in uw regio naar: www.gedragswerk.nl, tel: 0345-524972 of per mail: Info@gedragswerk.nl

Vraag 9 – Een leerling van onze school doet vanwege haar ziekte gespreid examens. Wat is de uiterste inleverdatum voor de schoolexamens?

Wanneer zieke leerlingen gespreid examen doen geldt (zie Eindexamenbesluit artikel 32, lid 3) dat zij het schoolexamen moeten inleveren vóórdat het centrale examen van het betreffende vak plaatsvindt. Profielwerkstukken en sectorwerkstukken moeten ingeleverd worden vóór de examenuitreiking van het betreffende vak. De school mag in beide gevallen een datum aangeven waarop het schoolexamen resp. werkstuk uiterlijk moet worden ingeleverd. Voor al uw vragen over wet- en regelgeving met betrekking tot examens in het voortgezet onderwijs kunt u terecht bij het Examenloket. Dit loket is telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur op 079 323 2999. U kunt ook mailen naar examenloket@duo.nl.

Vraag 10 – Onze zieke dochter dreigt niet over te gaan naar Vwo 4. Wij willen graag dat zij de vakken waarmee zij grote moeite heeft kan laten vallen, en mogelijk toch over kan gaan.

De school heeft de vrijheid om hier zelf over te beslissen en te bepalen welke vakken wel en niet worden gevolgd, als dit de toekomstige profielkeuze maar niet belemmert. Dit valt onder de beleidsruimte van de school.
Als ouder treedt u hierover in overleg met school. De school maakt vervolgens een plan voor de leerling en dient dit in bij Inspectie.

Vraag 11 – Wij zijn het als ouders niet eens zijn met de plaatsing van ons zieke kind op een andere school (met een lager onderwijstype als gevolg van ziekte). Met welke organisatie kunnen wij het beste contact opnemen?

U kunt hierover contact opnemen met een van de consulenten OZL in Nederland. Hoe u dat het beste kunt doen kunt u lezen in het antwoord op vraag 4.
U kunt ook een beroep doen op de Onderwijsconsulenten (www.onderwijsconsulenten.nl). Het telefoonnummer is 070-3122887. De Onderwijsconsulenten adviseren ouders en scholen als er sprake is van plaatsingsproblematiek voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Het zijn onafhankelijke deskundigen en hun dienstverlening is kosteloos.

Vraag 12 – Er is een conflict ontstaan met de school over de verwijzing van ons zieke kind naar het speciaal onderwijs. Ons kind zit al enig tijd thuis en wie kan ons helpen?

U kunt hierover contact opnemen met De Onderwijsconsulenten (www.onderwijsconsulenten.nl). Het telefoonnummer is 070-3122887. De Onderwijsconsulenten adviseren ouders en scholen als er sprake is van plaatsingsproblematiek voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Het zijn onafhankelijke deskundigen en hun dienstverlening is kosteloos.

Vraag 13 – Wat betekent de afschaffing van de Leerling gebonden financiering (lgf) of ‘rugzak’ voor de ondersteuning van de zieke leerling?

Sinds 2014 is de leerlinggebonden financiering, of rugzak, verdwenen. Het budget blijft wel beschikbaar voor leerlingen die extra zorg nodig hebben, maar gaat voortaan rechtstreeks naar de samenwerkende schoolbesturen (samenwerkingsverbanden). ook voor de ondersteuning van zieke leerlingen, waarvoor een langdurig ondersteuningstraject nodig is, kan hierop een beroep worden gedaan.


Print Friendly, PDF & Email